Centraal magazijn PartsPoint Group is BREEAM Excellent gecertificeerd

Eén van de 4 divisies van Autobinck Group is de divisie Parts & Accessories. Deze divisie importeert en distribueert auto-onderdelen en -accessoires voor verkoop in de aftermarket in Nederland en België. Dit gebeurt onder de bedrijfsnaam PartsPoint Group (Ede), die op de markt actief is via de onderdelendistributeurs Brezan, Staadegaard-TC en AD Benelux. En dat alles wordt gedaan met “Passion for Parts”.

Voor een verdere optimalisatie van de logistieke activiteiten van de divisie “PARTS” (PartsPoint Group of kortweg Partspoint) is een uitbreiding van het distributiecentrum in Ede (gld) gerealiseerd.

Deze uitbreiding behelst twee hallen en één tussenhal. De tussenhal vormt de logistieke verbinding tussen de in- en uitgaande goederen. De 2 opslaghallen zijn voorzien van 12 meter hoge stellingen voor de bulkopslag van allerhande handelsgoederen. De buitenste hal wordt zodanig ontworpen dat deze tevens geschikt is voor de opslag van gevaarlijke goederen (PGS-15 hal).

Boven één van de hallen zijn kantoren en vergaderruimtes gebouwd  waar 20 mensen dagelijks werken.

Autobinck en Partspoint geloven beide dat duurzaamheid en functionaliteit hand in hand kunnen gaan in het ontwerp en de realisatie van dit distributiecentrum. In dit project is dan ook vanuit een maatschappelijk verantwoord perspectief een optimum gevonden tussen deze beide factoren.

BREEAM AMBITIE

BREEAM is een certificeringsmethode die duurzaamheid integraal en in brede zin definieert en benadert. Voor dit project is het BREEAM niveau Excellent behaald.

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen zijn:

 • Energieopwekking door middel van windmolens in de directe nabijheid van het gebouw.
 • gevels en dak met hoge isolatiewaarde om warmteverlies te beperken en energie-efficiëntie te verhogen.
 • Toepassen van lichtstraten in het dak, LED verlichting en daglichtregeling, om het elektrisch verbruik van verlichting aanzienlijk te verlagen.
 • Het toepassen van verantwoorde materialen zoals FSC hout.
 • Op het parkeerterrein zijn 20 oplaadpunten voor elektrische auto’s gerealiseerd.
 • De ecologische waarde van het project is vergroot door het realiseren van een ecologische binnen tuin en onder andere nestkasten voor diverse vogelsoorten.
 • De fietsenstalling heeft een prominente plaats en is verlicht en voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen.
 • Op de werkvloer worden de afvalstromen gescheiden
FUNCTIEVERDELING

In het ontwerp zijn de volgende functies en gebruiksoppervlakten (NEN2580) aanwezig:

 • Industriefunctie: 6306m²
 • Kantoorfunctie: 308m²
 • Bijeenkomst/bad/toilet/overige 135m²
 • Overige: 227m²
 • Aandeel verkeersruimten 238m²
 • Totaal bruto vloeroppervlak: 7214m²
 • Terreinoppervlak:~10000m²
VERWACHT ENERGIE EN WATERVERBRUIK
 • Verwacht energiegebruik: 41 kWh/m² BVO per jaar
 • Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen: Bij partspoint wordt er uitsluitend energie betrokken uit duurzame energiebronnen.
 • Verwacht waterverbruik:250 m3/jaar
 • Er wordt geen hergebruik van grijs afvalwater of regenwater toegepast.
INNOVATIEF MILIEUBEWUST BOUWEN

De productie van afval op de bouwplaats was beperkt door de toepassing van prefab onderdelen.
Het op de bouwplaats geproduceerde afval was verwerkt door een ISO 14001-gecertificeerde afvalverwerker.
Het bouwplaats personeel was geïnstrueerd over afvalbeperking en recycling.
De aannemer heeft de hoeveelheid afval geminimaliseerd en er is zoveel mogelijk te hergebruikt.
De aannemer heeft de het energie- en waterverbruik op de bouwplaats bijgehouden.

DUURZAME MAATREGELEN OP SOCIAAL / ECONOMISCH GEBIED

De uitbreiding van het gebouw heeft bijgedragen aan de werkgelegenheid, indicatief voorziet de uitbreiding in 15 extra arbeidsplaatsen.

BREEAM PROCES & ORGANISATIE

Build2Live is ingehuurd om het BREEAM proces tijdens de ontwerpfase te begeleiden. Samen met het ontwerpteam en de diverse adviseurs hebben zij ervoor gezorgd dat alle duurzame maatregelen geïntegreerd zijn  in het ontwerp en gebouw. Groenewout heeft de commissioning van de installaties op zich genomen.

Het Assessment wordt uitgevoerd door MAT25.

In iedere BREEAM categorie zijn onderwerpen opgenomen om het ambitieniveau te kunnen halen. Vooral in de categorieën management, energie en afval is optimaal gescoord.

Planvorming en BREEAM credits

Autobink streeft een laag energieverbruik in combinatie met hoog comfort na in het gebouw.

Daarom is vanaf het begin van het ontwerpproces rekening gehouden met de diverse duurzaamheidsmaatregelen en is vanaf het begin BREEAM ambitie Excellent nagestreefd. Dit houdt in dat een score van minimaal 70% wordt behaald.

 • In de categorie Energie wordt een zeer hoge score gehaald (>90%). Er wordt gezorgd voor een CO2 neutraal gebouw (credits ENE 1 en ENE 5) door te zorgen voor een lage energievraag, aangevuld met duurzame opwekking door de windmolen, en het inzetten van efficiënte installaties.
 • Ook in de categorie Afval is de score optimaal. Er is verregaande afvalscheiding op de bouwplaats (credit WST 1), geweest en er is in het gebouw gebruik gemaakt van gerecycled toeslagmateriaal (credit WST 2) en er zijn in het gebouw meer dan vier afvalstromen gescheiden (credit WST 3).
 • In de categorie Transport wordt iets lager gescoord, dat komt doordat er weinig voorzieningen in de nabijheid zijn (credit TRA 2), en de routing op het terrein voor voetgangers en fietsers lastiger is door de beperkte ruimte (credit TRA 4). Er zijn wel voldoende faciliteiten voor fietsers (fietsenstalling, douches en kleedkamers) en elektrische oplaadpunten voor auto’s (credit TRA 3).
Kosten/baten

Door continu integrale afwegingen te maken voor ontwerp keuzes is het project binnen budget gerealiseerd. De kosten voor de BREEAM-certificering zijn beperkt gebleven door zoveel als mogelijk de noodzakelijke werkzaamheden en gewenste rapporten op te laten stellen door partijen die reeds bij het project betrokken zijn (het ontwerpteam). Het merendeel van de kosten die voor het behalen van de duurzaamheidsambitie zijn gemaakt zijn zinvol, aangezien hiermee uitvoering wordt gegeven aan de speerpunten van Autobink.

Tips voor volgende projecten

Omdat BREEAM zo breed is – bijvoorbeeld Management vs. Landgebruik&Ecologie, of Energie vs. Transport – , wordt het team continu gedwongen om het project vanuit verschillende perspectieven (lees: belangen) te benaderen. Dit draagt bij aan een goed integraal ontwerp. Hierbij is het van belang om vroegtijdig ambities vast te leggen ten aanzien van duurzaamheid en deze te integreren in het ontwerp.

Autobinck Group

AutoBinck Group is al meer dan een eeuw actief en een van de spelers op de Europese mobiliteitsmarkt. AutoBinck is actief in 8 Europese landen. De groep telt 51 werkmaatschappijen, verdeeld over 4 divisies en behoort daarmee tot de 20 grootste automotive groepen in Europa.

AutoBinck Group heeft een sterke drive : bevlogen, vastberaden, vernieuwend. Want succes vereist pure passie.

Passie voor Mensen
Passie voor Mobiliteit
Passie voor Innovatie